Končana investicija v že drugo sončno elektrarno

Po sanaciji industrijske hale na Perhaučevi ulici 21 v Coni Tezno, ki je med drugim zajemalo tudi celovito prenovo strešne kritine, smo v podjetju Tlakovci Podlesnik, v skrbi za čistejše okolje in zmanjšanja energetske odvisnosti z uporabo obnovljivih virov iz lastne proizvodnje, v mesecu avgustu 2023 izpeljali že drugo investicijo v malo sončno elektrarno (naziv operacije SE PODLESNIK CTT).

Za subvencioniranje investicije smo se prijavili na Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije in bili na razpisu uspešni ter prejeli sofinanciranje investicije v višini 20%.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja, prednostne naložbe Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije, ki izvira iz obnovljivih virov, specifičnega cilja Povečanje deleža obnovljivih virov energije v končni rabi energije.

Nazivna izhodna (priključna) moč elektrarne je 700 kW, z inštalirano nazivno močjo fotonapetostnih modulov 915 kWp.

Ponosni smo na dejstvo, da bomo s to investicijo, glede na predvidene količine proizvedene električne energije, na LETNEM nivoju prispevali k zmanjšanju emisij CO2 za okvirno 963 ton, za kar bi v naravi potrebovali okvirno 52.000 dreves.

Več o nepovratnih sredstvih in EU skladih je dostopnih na www.eu-skladi.si